tiistaina, toukokuuta 08, 2007

Väitöskirjatyön ohjaajien vahvuudet ja heikkoudet

Seuraavassa on esitetty väitöskirjatyön tekijöiden (n=93) näkemykset ohjaajiensa vahvuuksista ja heikkouksista kysymystasolla. Arviot tehtiin Johtamispalautteella, jossa oli yhteensä 86 kysymystä. Kysymyksen lopussa on väitöskirjatyön tekijöiden antamien arvioiden keskiarvot. Arviointiasteikko oli 1…7 ja sen ääripäät olivat Paljon parannettavaa … erittäin hyvä/hyvin.

Väitöskirjatyön ohjaajien vahvuudet: 15 kysymystä, joista annettiin korkeimmat arviot
80. Hän on innostunut työstään – 6.06
83. Hän hakee aktiivisesti uutta tietoa - 5.88
49. Hän uskaltaa toimia hyvinä ja tärkeinä pitämiensä asioiden puolesta – 5.86
50. Hän on ystävällinen – 5.86
35. Hän antaa alaisilleen/ryhmänsä jäsenille mahdollisuuden yrittää – 5.80
9. Hän on oma-aloitteinen – 5.74
16. Hänen ammattitietonsa ja -taitonsa ovat riittävät – 5.66
42. Hän antaa alaisilleen/ryhmänsä jäsenille riittävät valtuudet tehtävien suorittamiseksi – 5.56
20. Hän antaa alaistensa/ryhmänsä jäsenten toimia itsenäisesti – 5.53
27. Hän on rehellinen - 5.51
11. Hän antaa alaistensa/ryhmänsä jäsenten tehdä työnsä omalla tavallaan – 5.48
77. Hän kannustaa alaistensa/ryhmänsä jäsenten omatoimisuutta ja oma‑aloitteisuutta – 5.45
14. Hän on luotettava – 5.35
29. Hän antaa alaisilleen/ryhmänsä jäsenille haastavia tehtäviä ja tavoitteita – 5.31
28. Hän työskentelee tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti - 5.27


Väitöskirjatyön ohjaajien heikkoudet: 15 kysymystä, joista annettiin matalimmat arviot
73. Hänellä on riittävästi aikaa alaisilleen/ryhmänsä jäsenille – 3.87
75. Hän muuttaa käyttäytymistään ja toimintatapojaan saamansa palautteen perusteella – 3.88
12. Hän auttaa alaisiaan/ryhmänsä jäseniä myös henkilökohtaisten vaikeuksien ratkaisemisessa – 4.04
52. Hän on selvillä alaistensa/ryhmänsä jäsenten työhön liittyvistä ongelmista ja vaikeuksista – 4.11
6. Hän on halukas vastaanottamaan itseään koskevaa palautetta, arviointeja ja arvosteluakin – 4.15
82. Hänen antamansa aikataulut ovat realistisia – 4.19
1. Hän antaa alaisilleen/ryhmänsä jäsenille selkeän kuvan kokonaistavoitteista – 4.25
10. Hän arvioi tavoitteiden toteutumista yhdessä alaistensa/ryhmänsä jäsenten kanssa - 4.26
70. Hän puuttuu rohkeasti epäkohtiin ja pyrkii korjaamaan ne – 4.29
23. Hän varmistaa, että alaiset/ryhmän jäsenet tietävät mitä tuloksia heiltä odotetaan ja mitkä ovat heidän tavoitteensa – 4.31
36. Hän pystyy katsomaan asioita myös toisten kannalta – 4.46
3. Hän kohtelee kaikkia tasapuolisesti – 4.47
66. Hän antaa palautetta tehdystä työstä -4.57
59. Hän antaa kielteisen palautteen ja moitteet rakentavasti – 4.58
81. Hän välittää tietoonsa tulevat tärkeät asiat heti ryhmänsä jäsenille – 4.58

Kari Lahti, Psycon Oy, 1998

lauantaina, toukokuuta 05, 2007

Johtajuustutkimus ottaa ryhmän mukaan kehittymään

Johtajuustutkimuksessa arvioidaan esimiehen johtamistavan lisäksi hänen johtamansa ryhmän toimivuutta, henkilöstön motivaatiota ja kuormittuneisuutta sekä tulosten aikaansaamista. Suoriutumisen ja tulosten aikaansaamisen arvioinnin tekee välitön esimies. Muilta osin palautteen antajina ovat välittömät alaiset. Palautetta saava esimies tekee myös oman arvion.


Väitöskirjan tekijöiden arviot ohjaajiensa toiminnasta

Vuoden 1998 alkupuolella tehdyssä kartoituksessa väitöskirjatyötä tekevät henkilöt (n=93) arvioivat ohjaajiensa toimintaa 360 asteen johtamispalautteella.

Kysymysryhmätasolla korkeimmat arviot annettiin Itsenäisyyden edistämisestä. Eniten parannettvaa nähtiin Innostamisessa ja Onnistumisen edellytysten luomisessa. Myös kokonaisarviot ohjaajan toiminnasta jäivät muita matalammalle.
Taustatietoja ohjaajiaan arvioinneista väitöskirjatyön tekijöistä (n=93)

Väitöskirjatyön rooli omassa tehtävässä
- Päätyö 74 %
- Oman toimen ohella 22%
- Tieto puuttui 4%

Ohjaussuhteen kiinteys (Arviot asteikolla 1…7)
- 1......9% Keskusteluja silloin tällöin
- 2....20%
- 3....11%
- 4....12%
- 5....21%
- 6....17%
- 7....11% Vahva keskustelu ja ohjaussuhde

Väitöskirjatyön vaihe
- Alkuvaihe (valmiusaste alle 30%) 21 %
- Keskivaihe (valmiusaste 31…70%) 51%
- Viimeistelyvaihe(valmiusaste yli 70%) 28%

Väitöskirjatyön tekijöistä
- Naisia 64%
- Miehiä 36%

Väitöskirjatyön ohjaajista
- Naisia 37%
- Miehiä 63%

perjantaina, toukokuuta 04, 2007

Työelämän esimiesten ja urheiluvalmentajien johtamistavan erot

Työelämän esimiesten alaisiltaa saamia palautteita on seuraavassa verrattu urheiluvalmentajien pelaajilta saamiin palautteisiin. Vertailu on tehty t-testillä ja suhteellisten vahvuuksien ja heikkouksien luetteloihin on otettu mukaan vain ne johtamispalautteen kysymykset, joissa ero on tilastollisesti merkittävä. Luetteloissa kysymykset ovat eron merkitsevyysjärjestyksessä suurimmasta pienimpään.


Työelämän esimiesten suhteelliset vahvuudet: Työelämän esimiehet saavat alaisiltaan merkittävästi korkeampia arviota kuin urheiluvalmentajat pelaajilta

11. Hän antaa alaistensa/ryhmänsä jäsenten tehdä työnsä omalla tavallaan
20. Hän antaa alaistensa/ryhmänsä jäsenten toimia itsenäisesti
3. Hän kohtelee kaikkia tasapuolisesti
67. Hänen kanssaan uskaltaa olla eri mieltä


Työelämän esimiesten suhteelliset heikkoudet: Työelämän esimiehet saavat alaisiltaan merkittävästi heikompia arviota kuin urheiluvalmentajat pelaajilta

62. Hän valmentaa ja kehittää alaisiaan/ryhmänsä jäseniä
1. Hän antaa alaisilleen/ryhmänsä jäsenille selkeän kuvan kokonaistavoitteista
19. Hän suunnittelee toimintaa pitkäjänteisesti
82. Hänen antamansa aikataulut ovat realistisia
79. Hän edistää alaistensa/ryhmänsä ja sen jäsenten kehittymistä
80. Hän on innostunut työstään
38. Hän pyrkii päättäväisesti saavuttamaan tavoitteet
18. Hän kouluttaa alaisiaan/ryhmänsä jäseniä
23. Hän varmistaa, että alaiset/ryhmän jäsenet tietävät mitä tuloksia heiltä odotetaan ja mitkä ovat heidän tavoitteensa
28. Hän työskentelee tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti
81. Hän välittää tietoonsa tulevat tärkeät asiat heti ryhmänsä jäsenille
73. Hänellä on riittävästi aikaa alaisilleen/ryhmänsä jäsenille
10. Hän arvioi tavoitteiden toteutumista yhdessä alaistensa/ryhmänsä jäsenten kanssa
4. Hän opastaa ja neuvoo alaisiaan/ryhmänsä jäseniä

Kari Lahti, Psycon Oy 1996

keskiviikkona, toukokuuta 02, 2007

Urheiluvalmentajien johtamistavan vahvuudet ja heikkoudet

Urheiluvalmentajien (n=32) johtamistavan vahvuudet ja heikkoudet on seuraavassa on esitetty tarkemmin kysymystasolla. Kysymysten perässä on pelaajien (n=321) antamien arvioiden keskiarvo. Arviointiasteikko oli 1…7 ja sen ääripäät oli määritelty Paljon parannettavaa … Erittäin hyvä/hyvin. Arviot on tehty keväällä 1996.

Vahvuudet: 15 kysymystä, joista pelaajat antoivat korkeimmat arviot

80. Hän on innostunut työstään - 6.43
38. Hän pyrkii päättäväisesti saavuttamaan tavoitteet - 6.12
49. Hän uskaltaa toimia hyvinä ja tärkeinä pitämiensä asioiden puolesta - 6.00
27. Hän on rehellinen - 5.92
28. Hän työskentelee tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti 5.91
14. Hän on luotettava - 5.91
16. Hänen ammattitietonsa ja -taitonsa ovat riittävät - 5.88
19. Hän suunnittelee toimintaa pitkäjänteisesti - 5.81
25. Hän ottaa riittävästi vastuuta - 5.80
82. Hänen antamansa aikataulut ovat realistisia - 5.80
1. Hän antaa alaisilleen/ryhmänsä jäsenille selkeän kuvan kokonaistavoitteista - 5.78
83. Hän hakee aktiivisesti uutta tietoa - 5.75
9. Hän on oma-aloitteinen - 5.74
78. Hän vie aloittamansa asiat loppuun saakka - 5.72
17. Hän on tarvittaessa riittävän luja ja määrätietoinen - 5.68

Heikkoudet: 15 kysymystä, joista pelaajat antoivat matalimmat arviot

3. Hän kohtelee kaikkia tasapuolisesti - 4.13
75. Hän muuttaa käyttäytymistään ja toimintatapojaan saamansa palautteen perusteella - 4.34
53. Hän joustaa omista näkemyksistään huomatessaan olevansa väärässä - 4.48
12. Hän auttaa alaisiaan/ryhmänsä jäseniä myös henkilökohtaisten vaikeuksien ratkaisemisessa - 4.49
11. Hän antaa alaistensa/ryhmänsä jäsenten tehdä työnsä omalla tavallaan - 4.54
22. Epäselvissäkin tilanteissa hän löytää nopeasti ongelman ytimen - 4.58
72. Hän rohkaisee ihmisiä pitämään yhteyttä oman työryhmänsä ulkopuolisiin henkilöihin - 4.60
36. Hän pystyy katsomaan asioita myös toisten kannalta - 4.64
59. Hän antaa kielteisen palautteen ja moitteet rakentavasti - 4.70
6. Hän on halukas vastaanottamaan itseään koskevaa palautetta, arviointeja ja arvosteluakin - 4.72
64. Hänen kanssaan on helppo keskustella vaikeistakin asioista - 4.75
58. Hän ottaa sopivasti riskejä - 4.81
43. Hän suhtautuu ennakkoluulottomasti uusiin ajatuksiin ja on valmis kokeilemaan niitä - 4.85
34. Hän ottaa muut mukaan kehittämistyöhön - 4.87
52. Hän on selvillä alaistensa/ryhmänsä jäsenten työhön liittyvistä ongelmista ja vaikeuksista - 4.88

Kari Lahti, Psycon Oy, 1996

Urheiluvalmentajat verrattuna työelämän esimiehiin

Urheiluvalmentajien pelaajilta saamat palautteet olivat työelämän esimiehiin verrattuna selvästi parempia johtamispalautteen kysymysryhmissä Ohjaus ja valmentaminen, Tavoitteisuus, Onnistumisen edellytysten luominen ja Kokonaisarviot. Työelämän esimiehiä jonkin verran matalampia arvioita valmentajille annettiin Joustavuudesta ja kuuntelusta sekä Itsenäisyyden edistämisestä.


tiistaina, toukokuuta 01, 2007

Urheiluvalmentajat joukkueidensa johtajina

Urheiluvalmentajien johtamistapaa selvittelevä tutkimus on tehty 1.11.1995 – 31.3.1996 välisenä aikana. Tutkimuksessa oli mukana 32 mestaruussarjatason joukkuetta valmentajineen. Joukkueita oli seitsemästä eri palloilulajista. Joukkueista kahdeksan oli naisten sarjoista.

Aineisto kerättiin siten, että pelaajat arvioivat valmentajiaan johtamispalautteella. Tutkimusta tehtäessä johtamispalautteessa oli 86 kysymystä, joista rakentui 12 kysymysryhmää. Jokainen valmentaja sai oman henkilökohtaisen palautteensa myös itselleen.

Kysymysryhmätasolla valmentajien johtamistavassa nousivat vahvuuksina esiin Tavoitteisuus ja Määrätietoisuus. Matalimmat arviot annettiin Joustavuudesta ja kuuntelusta (Kuva).

Suomalainen esimies ihmisten johtajana

Alla olevassa kuvassa on esitetty suomalaisten esimiesten alaisiltaan saamien palautteiden keskiarvot. Alaisten arviot on kerätty Johtamispalautteella, jossa on yhteensä 99 kysymystä. Kuvassa tulokset on esitety kysymysryhmien tasolla. Kysymysryhmien kuvaukset on esitetty tämän blogin aikaisemmassa kirjoituksessaCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License.